معرفی گروه ها و معاونت های شرکت

گروه معماری و شهرسازی
گروه های سازه های دریایی
گروه ایمنی و کاهش خطرات
گروه خدمات جنبی مهندسی
گروه نظارت
گروه مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل