سد گیوی

آزمايشگاه محلي به منظور كنترل كيفيت عمليات خاكي ، بتني و آسفالتی آزمايش كامل دانه بندي به روش مكانيكي،تعيين حد رواني و حد خميري،آزمايش تراكم،تعيين هم ارز ماسه اي ، تعيين دما و رواني بتن،تعيين وزن مخصوص بتن تازه و سخت شده،نمونه برداري و قالب گيري از بتن تازه بصورت استوانه اي يا مكعبي، تعيين دماي آسفالت،تعيين درصد قير با دستگاه گريز از مركز و حلال بنزين،نمونه برداري،ساخت،تعيين مقاومت و رواني نمونه هاي آسفالت به روش مارشال،آزمايش سيني،تعيين ضخامت و دانسيته آسفالت