فروشگاه بزرگ جی

پروژه فروشگاه بزرگ جی در محدوده منطقه ۹ شهرداری تهران واقع شده است. طراحی پروژه به ۶ سگمنت (بلوک) تقسیم شده است که بر اساس اولویت بندی انجام شده به ترتیب سگمنت های ۴، ۲ و ۱ در اولویت اول و سگمنت های ۳، ۵ و ۶ در اولویت بعدی قرار گرفته است. پروژه به علت مشکلات مالی، نیمه کاره تحویل قطعی شده است.

پروژه در تاریخ ۹۱/۱۲/۰۹ شروع و در تاریخ ۹۳/۰۳/۹۳ پایان یافته است. کارفرما شرکت عمران و بهسازی بافت فرسوده شهری ایلیا، و مبلغ قرارداد ۳/۵۳۴/۰۸۹/۶۷۰ ریال می باشد